[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by QUALITY ASSURANCE (QA)
ประกันคุณภาพการศึกษา :: Quality Assurance
เมนูหลัก
เกี่ยวกับเรา
ผลการดำเนินงาน
คู่มือ
ลิงค์ภายใน
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
สารสนเทศ

  
ที่
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ - สถาบัน ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด
1 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน/กรรมการ) (จัดโดย สกอ.) .Excel
2 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน) (จัดโดย สกอ.) .pdf
3 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กรรมการ) (จัดโดย สกอ.) .pdf
4 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน/กรรมการ) (จัดโดย สกอ.) .Excel
5 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา ที่ขึนทะเบียน สกอ. (กลุ่ม มทร.)
6 รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน สกอ. 2557 ระดับสถาบัน
7 รายชื่อวิทยากรที่ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8 รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>