[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by QUALITY ASSURANCE (QA)
ประกันคุณภาพการศึกษา :: Quality Assurance
เมนูหลัก
เกี่ยวกับเรา
ผลการดำเนินงาน
คู่มือ
ลิงค์ภายใน
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
สารสนเทศ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
9/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ( 36 / )
    
9/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ( 44 / )
    
3/ก.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอง TQF (การประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร TQR) ( 267 / )
    
24/เม.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( 213 / )
    
9/มี.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้และทักษะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมาแล้ว) วันที่ 16 มีนาคม 2560 ( 317 / )
    
2/ก.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค.59) ( 377 / )
    
2/ก.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ( 312 / )
    
1/ก.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ( 351 / )
    
1/ก.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( 271 / )
    
1/ส.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ( 241 / )
    

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>