[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by QUALITY ASSURANCE (QA)
ประกันคุณภาพการศึกษา :: Quality Assurance
เมนูหลัก
เกี่ยวกับเรา
ผลการดำเนินงาน
คู่มือ
ลิงค์ภายใน
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
สารสนเทศ


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( 9/พ.ย./2561 )
    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 ( 16/พ.ย./2558 )
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กฤษฎา พิณศรี กรรมการ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ กรรมการ ตรวจประเะมิน ณ ห้องประชุมใหม่ อาคารอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ( 16/พ.ย./2558 )
    วันที่ 16-26 กันยายน พ.ศ.2558 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 19 สาขาวิชา ซึ่งภายในโครงการได้เชิญผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการประเมินการศึกษา และมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นประธานประเมินในครั้งนี้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form” วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ( 3/ส.ค./2558 )
    งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form" เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 3111 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีทางเลือกในการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็วต่อการจัดเก็บข้อมูลแลลสอบถามต่าง ๆ เกี่ยวกับบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ( 25/ก.ค./2558 )
    งานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 29101 อาคาร 29 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิชาการประจำสาขาที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและสามารถเขียนรายงานการผลการดำเนินงานของหลักสูตรได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด ผู้่ช่วยศาสตราจารย์กัญญา กิ่งจันทร์ อาจารย์จุรี สุวรรณศรี และอาจารย์วรวุฒิ แอกทอง ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
กิจกรรมการจัดการความรู้เครือข่ายหลักสูตร ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การวางระบบบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ" ( 18/ก.พ./2558 )
     เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 29101 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เครือข่ายหลักสูตร ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การวางระบบบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้จัดกิจกรรมและหารือร่วมกันประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.เรื่องเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 2.ผลการดำเนินการจัดการความรู้เครือข่ายหลักสูตร ครั้งที่ 1 3.การจัดทำรายงานการศึกษาตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 และให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการบูรณาการความรู้ด้านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพสู่คู่มือการปฏิบัติการระดับหลักสูตร ( 18/ก.พ./2558 )
    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ. ศ. 2557 นายจักราวุธ สิทธิพรมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเปิดโครงการบูรณาการความรู้ด้านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพสู่คู่มือการปฏิบัติการระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม 29112-29113 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทีมีประสิทธิ
โครงการ “อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรใหม่ และผู้สนใจทั่วไป” ( 18/ก.พ./2558 )
    โครงการ “อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรใหม่ และผู้สนใจทั่วไป”
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 ( 18/ก.พ./2558 )
    วันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 29101 อาคาร 29 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1.รศ.ดร.วิชัย เเหวนเพชร ประธานกรรมการ  2.ดร.โชติ เนื่องนันท์ กรรมการ 3.รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์ กรรมการ
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 18/ก.พ./2558 )
    วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 29101 อาคาร 29 ศูนย์วิิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มาหวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 15 อัลบัม]
<< 1 2 >>